0800-224 24 24
Van 8.30 u. tot 17 u.
Grote bestellingen?
Gratis en snelle offerte
4,3/5
Klantbeoordelingen
0
Hervat uw aankopen waar u gebleven bent

Verkoopvoorwaarden Rajapack BV

RAJAPACK - VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Rajapack BV
Handelend onder de naam RAJA

Vestigings- en bezoekadres:
Industrieterrein Hoogeind II Minervum 7439C-D
4817 ZG Breda
Nederland

www.rajapack.nl
Telefoonnummer: 0800-224 24 24
E-mail: sales@rajapack.nl
KVK nummer.: 14070820

1. DEFINITIES

1.1 “RAJAPACK”: de beschermde vennootschap “RAJAPACK BENELUX”, met maatschappelijke zetel te Industrieterrein Hoogeind II Minervum 7439C-D, 4817 ZG Breda, ingeschreven bij de KVK WEST-BRABANT, onder het nummer 14070820.

1.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige verkoopvoorwaarden.

1.3 “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die (al dan niet in eigen naam en voor eigen rekening) één of meerdere product(en) of diensten aankoopt, hiervoor een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst en/of hiervoor met RAJAPACK een overeenkomst heeft afgesloten.

1.4 “Overeenkomst”: De Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant op grond waarvan de goederen en/of de diensten aan de Klant worden geleverd.

2. TOEPASBAARHEID

2.1 De rechtsverhouding tussen de Klant en RAJAPACK en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige)

  1. de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst;
  2. de orderbevestiging;
  3. deze Algemene Voorwaarden;
  4. de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag;
  5. het Nederlands recht, met uitsluiting van andere rechtsnormen.

RAJAPACK wijst de toepasselijkheid van alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen RAJAPACK en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan het bevoegde forum de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) toegelaten is.

2.3 Indien RAJAPACK één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden worden door de partijen als evenwichtig beschouwd. Deze Algemene Voorwaarden zullen dan ook steeds geïnterpreteerd worden rekening houdend met de concrete omstandigheden van de samenwerking. Partijen bevestigen de Overeenkomst en al haar bepalingen indachtig als evenwichtig te beschouwen.

2.5 RAJAPACK heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Klant worden gecommuniceerd. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Elk aanbod op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden RAJAPACK niet. RAJAPACK is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. RAJAPACK is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. RAJAPACK streeft ernaar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen in catalogi zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeenstemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten.

3.2 Alle offertes, aanbiedingen, etc. zijn steeds vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen. Een offerte geldt tevens slechts gedurende de duurtijd zoals vermeld op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien geen duurtijd op de offerte is vermeld, is de geldigheidsduur van de offerte beperkt tot dertig (30) kalenderdagen.

3.3 De Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant komt slechts tot stand na de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst, bestelbon of ontvangst van de orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK of in elk geval op het moment dat RAJAPACK na ontvangst van de bestelbon aanvangt met uitvoering van de Overeenkomst. De door de Klant ondergetekende schriftelijke overeenkomst, bestelbon en/of orderbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn. Toezending van offertes en/of (andere) documentatie verplicht RAJAPACK niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door RAJAPACK zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen tien (10) werkdagen na bestelling ter kennis gebracht en zal steeds gesteund zijn op objectieve redenen die eveneens door RAJAPACK aan de Klant zullen worden meegedeeld. RAJAPACK behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten tegen vooruitbetaling te leveren of te presteren. De eerste bestelling van een nieuwe Klant wordt steeds tegen vooruitbetaling geleverd, mits de Klant hiervoor in aanmerking komt.

4. PRIJS EN KOSTEN

4.1De verkoopprijs van de producten die voorkomen in onze Catalogi en/of enig ander gedrukt medium is indicatief. De Producten worden geleverd tegen de RAJA-prijzen die gelden op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De toepasselijke prijs is die vermeld op onze website www.rajapack.nl op het moment van het plaatsen van de bestelling.

4.2 Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn exclusief btw, alsook andere toepasselijke belastingen en heffingen (inclusief invoerrechten), eventuele verzekerings- en administratiekosten, leverings- en verzendkosten , installatiekosten en reiskosten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle prijzen zijn inclusief recyclingbijdrage, indien van toepassing.

4.3 RAJAPACK behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten en diensten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling werd aanvaard door RAJAPACK of de schriftelijke overeenkomst door beide partijen werd ondertekend. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door RAJAPACK worden rechtgezet.

4.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, verhoging van prijzen door leveranciers van RAJAPACK, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies en andere objectieve oorzaken die een prijsverhoging noodzaken, die plaatsvinden tussen het plaatsen van een bestelling/ ondertekening van de Overeenkomst/ het ontvangen van de orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK en de levering van de producten en/of diensten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd zonder dat deze gesteund is op een objectieve oorzaak zoals hierboven bepaald, heeft de Klant evenwel het recht, om binnen achtenveertig (48) uur na kennisgeving door RAJAPACK, de prijsverhoging te betwisten en de Overeenkomst te heronderhandelen.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst heeft enkel betrekking op de producten en diensten zoals omschreven in de ondertekende schriftelijke overeenkomst of orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van RAJAPACK. De Klant erkent dat dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen gevolgen zullen hebben op de prijs en de leveringstermijnen.

5.2 De Klant aanvaardt dat RAJAPACK kleine wijzigingen kan aanbrengen aan de producten of diensten, indien deze technisch noodzakelijk zijn of voortvloeien uit de evolutie in de techniek, technologie, productie en esthetiek. Voorgaande geldt op voorwaarde dat deze wijzigingen slechts details betreffen en geen afbreuk doen aan de specifieke functionele en uiterlijke kenmerken die essentieel zijn voor de Klant. RAJAPACK verbindt er zich toe de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

6. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE PRODUCTEN EN/OF DIENSTENPRESTATIES

6.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® “Delivered Duty Paid” (DDP), waarbij RAJAPACK de aangekochte producten zal leveren aan de Klant op het adres zoals aangegeven op de orderbevestiging en/of overeenkomst. Voorgaande geldt niet in het geval waarbij RAJAPACK en de Klant hebben afgesproken dat de Klant de bestelling komt ophalen zoals vermeld op de orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK. De betreffende leveringen zullen gebeuren conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW).

6.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® die geldig zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant tot stand komt.

6.3 De leveringsverplichting van RAJAPACK heeft steeds betrekking op de in de schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK opgenomen goederen en/of diensten gespecifieerd met artikelnummer. Behoudens hetgeen is bepaald in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht de levering van de betreffende overeengekomen goederen en/of diensten te accepteren. Behoudens andersluidend beding, zal de Klant bij niet-acceptatie of zelfs niet volledige acceptatie van de bestelling uitgaande van de Klant, RAJAPACK vergoeden voor alle schade en kosten die RAJAPACK dienaangaande lijdt zoals onder meer maar hiertoe niet beperkt, de transportkosten (heen en terug) of enige andere schade en/of kosten die hiermee verband houden. Indien de Klant de levering van de goederen en/of diensten, rekening houdend met artikel 6.1. van onderhavige Algemene Voorwaarden, niet toelaat binnen de vijf (5) kalenderdagen, is de Klant, behoudens andersluidend beding, in dit geval een opslagvergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Zodra de geplande datum van levering/ophaling met twee (2) weken overschreden is, heeft RAJAPACK het recht om de Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. De Klant is in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van RAJAPACK om hogere schade te bewijzen.

6.4 Behoudens andersluidend beding in de offerte, schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging bedragen de kosten voor levering €11,90 per bestelling, ook indien door RAJAPACK in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf €200 geschiedt levering gratis. RAJAPACK is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.

6.5 Alle door RAJAPACK opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen in deze Algemene Voorwaarden, de offerte, schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging zijn steeds indicatief. In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen RAJAPACK en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen doch zonder recht op enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant. Dienovereenkomstig is de Klant door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om de producten te accepteren en/of te betalen. In het geval van niet-levering van de producten zullen eventuele voorschotten die door de Klant zijn betaald door RAJAPACK worden gerestitueerd.

6.6 BWijzigingen in de offerte en/of de bestelling van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van RAJAPACK, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

6.7 RAJAPACK is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van RAJAPACK, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

6.8 RAJAPACK heeft het recht de aangekochte producten en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant.

6.9 Behoudens andersluidend beding in de schriftelijke Overeenkomst en/of orderbevestiging, kan de Klant kosteloos gebruik maken van de verpakkingsmachines van RAJAPACK voor de verwerking van de producten indien de Klant voldoet aan de jaarlijkse minimum afnameverplichtingen zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien op de verjaardag van de Overeenkomst blijkt dat niet aan voormelde minimumafname is voldaan voor het afgelopen jaar, is RAJAPACK gerechtigd het gebruiksrecht van de verpakkingsmachines bijkomend aan te rekenen aan de Klant rekening houdend met het type verpakkingsmachine en de afnamehoeveelheid van de Klant. Deze kosten worden per afzonderlijke factuur aangerekend aan de Klant. RAJAPACK zal de Klant hiervan tijdig informeren. In voorkomend geval garandeert de Klant de verpakkingsmachines als een goede huisvader te gebruiken. RAJAPACK heeft het recht elke bewezen schade aan de verpakkingsmachines te verhalen op de Klant, met uitzondering van schade door normale slijtage. De nadere voorwaarden en modaliteiten hieromtrent worden geregeld in de Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant inzake bruikleen.

7. FACTURATIE EN BETALING

7.1 RAJAPACK heeft het recht om, voor zover wettelijk is toegestaan, geheel of gedeeltelijke voorafgaandelijke betaling te vragen aan de Klant.

7.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van RAJAPACK of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

7.3 De Klant dient de facturen te betalen binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Bij ontstentenis van enige vermelding van een betalingstermijn op de factuur zal een betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen gelden. De op de bankafschriften van RAJAPACK aangegeven valutadag zal als bepalende betalingsdatum worden aangemerkt. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

  1. geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet gelijk aan de wettelijke handelsrentevoet die wordt bepaald conform artikel 6:119a in het Nederlands Burgerlijk Wetboek, te rekenen vanaf de vervaldag, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd tot op datum van algehele betaling;
  2. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro onverminderd het recht van RAJAPACK om hogere schade te bewijzen;
  3. is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
  4. worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van RAJAPACK op de Klant onmiddellijk opeisbaar;
  5. en indien de betaling niet werd verricht binnen een termijn vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe heeft RAJAPACK het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Klant alsook de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomst(en) met de Klant te schorsen en/of te ontbinden.

Gedeeltelijke betalingen worden slechts aanvaard onder alle voorbehoud en worden (in respectievelijke volgorde) aangerekend op (i) verschuldigde interesten, (ii) schadevergoedingen en (iii) dan pas op de uitstaande hoofdsommen.

8. AANVAARDING, GARANTIE EN KLACHTEN

8.1 De facturen van RAJAPACK worden als aanvaard beschouwd, indien ze niet binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst geprotesteerd zijn. Bij het verstrijken van deze termijn alsook bij de (gedeeltelijke) betaling van de factuur wordt de factuur geacht geaccepteerd te zijn door de Klant.

8.2 De Klant heeft het recht direct verifieerbare afwijkingen en/of daarmee samenhangende klachten aan de aangekochte producten en/of geleverde diensten over te maken aan RAJAPACK. De Klant dient deze afwijkingen en/of klachten, op straffe van verval, binnen de achtenveertig (48) uur na levering en/of installatie schriftelijk mee te delen aan RAJAPACK. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering reeds zichtbaar zijn dient de Klant op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Overeenkomstig artikel 9.6 van onderhavige Algemene Voorwaarden is RAJAPACK niet verantwoordelijk voor fouten die te wijten zijn aan afwezigheid/gebrek van informatie of verkeerdelijk verschafte informatie door de Klant.

8.3 Indien de Klant afwijkende producten wenst terug te sturen dient dit te gebeuren binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de betreffende klacht. De betreffende producten dienen dan in hun originele verpakking aan RAJAPACK teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. Behoudens andersluidend beding worden de portokosten van de terugzending gedragen door de Klant. Bij gebreke van voorgaande wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

8.4 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten en/of geleverde diensten moeten op straffe van on-ontvankelijkheid binnen een termijn van achtenveertig (48) uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan RAJAPACK. Dergelijke klachten kunnen aan RAJAPACK worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, dan wel de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier van het product aanbiedt. In ieder geval verliest de Klant het recht om zich op de betreffende gebreken te beroepen indien hij RAJAPACK niet uiterlijk binnen een termijn van twee (2) jaar na datum van levering en/of installatie van het aangekochte product en/of geleverde diensten schriftelijk hiervan in kennis stelt, tenzij deze termijn niet overeenstemt met de garantietermijn zoals opgenomen in de Overeenkomst.

8.5 Wat betreft gepersonaliseerde/op maat gemaakte en/of bedrukte producten zal RAJAPACK enkel tussenkomen voor verifieerbare afwijkingen en/of daarmee samenhangende klachten of enige andere gebreken indien deze te wijten zijn aan haar eigen grove schuld of opzet.

8.6 Bij klachten die tijdig en correct aan RAJAPACK worden gemeld, zal RAJAPACK naar eigen keuze en inzicht voor zover van toepassing is: (1) de gebrekkige producten en/of diensten vervangen of herstellen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het product niet langer in voorraad is, kan RAJAPACK ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; of (2) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende gebrek. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door RAJAPACK.

8.7 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van RAJAPACK, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, met uitzondering van het retourrecht zoals voorzien in artikel 8.3 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

8.8 RAJAPACK behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.

8.9 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

8.10 De eventuele vervanging van producten of wederuitvoering van diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant.

8.11 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 RAJAPACK zal de Overeenkomst steeds naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de wet- en regelgeving. In geval van gebruiksadviezen garandeert RAJAPACK dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van RAJAPACK in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door wederpartij verstrekte gegevens en betreffen slechts een inspanningsverbintenis in hoofde van RAJAPACK.

9.2 Wanneer de Overeenkomst producten of diensten betreft die niet door RAJAPACK worden vervaardigd of geleverd, doch enkel door RAJAPACK worden doorverkocht, kan RAJAPACK niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij RAJAPACK de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan RAJAPACK aanbiedt.
Indien de Klant RAJAPACK tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal RAJAPACK deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert RAJAPACK enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van RAJAPACK blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat RAJAPACK op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

9.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in deze Algemene Voorwaarden, is zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van RAJAPACK ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat RAJAPACK in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door RAJAPACK aangegane wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

9.4 RAJAPACK is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, gevolgschade, beoogde resultaten/doelen), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten (inclusief gebruiksadviezen), noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a. de installatie- en gebruikershandleiding) (5) schade ten gevolge van normale slijtage.

9.5 De Klant erkent dat RAJAPACK geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in Nederland zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door RAJAPACK, zodoende dat RAJAPACK niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

9.6 RAJAPACK is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de Klant werd overhandigd aan RAJAPACK en/of haar aangestelden of onderaannemers.

10 ONDERAANNEMING

10.1 RAJAPACK heeft het recht om (een deel van) haar producten en/of diensten te laten leveren/uitvoeren door een leverancier of onderaannemer, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorgerekend conform de verstrekte prijsopgaven in de schriftelijke overeenkomst en/of orderbevestiging.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 RAJAPACK behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde producten voor, zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling van de producten en diensten niet volledig heeft betaald.

11.2 Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

11.3 In geval de Klant, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, de aan RAJAPACK toebehorende producten – zelfs verwerkt – herverkoopt, draagt zij alle vorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan RAJAPACK. De Klant is gehouden het bedrag dat zij ontvangt voor de producten waarop het eigendomsvoorbehoud geldt aan RAJAPACK te laten geworden als vergoeding voor de eigendomsoverdracht van de producten van RAJAPACK aan de Klant en als waarborg voor RAJAPACK ten belope van de waarde van de producten waarop dit eigendomsrecht rust.

12. OVERMACHT EN HARDSHIP

12.1 RAJAPACK is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

12.2 In geval van overmacht of hardship kan RAJAPACK naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. RAJAPACK: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant buitengerechtelijk ontbinden, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (4) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan RAJAPACK, overeenkomstig Artikel 19, de bevoegde instelling verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

12.3 ROnder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, hulpmiddelen of andere resources, dreiging van terrorisme, ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; pandemie; lock-out; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; storing en/of pech; file; etc.

13. DUUR EN BEËINDIGING

13.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, faillissement, collectieve schuldenregeling, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, dan wel ingeval van fraude, opzet of bedrog die niet tijdig werd geremedieerd, houdt RAJAPACK zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij de Overeenkomst met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van RAJAPACK om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

13.2 IIndien de Overeenkomst tussen RAJAPACK en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in dit artikel omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van RAJAPACK te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst

13.3 De Klant heeft het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten ingeval RAJAPACK haar essentiële contractuele verplichtingen (zijnde de leveringsverplichting conform artikel 6 van onderhavige Algemene Voorwaarden), niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de Klant RAJAPACK hiervan in kennis heeft gesteld.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1 RAJAPACK blijft en wordt de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar geleverde producten en diensten. RAJAPACK garandeert over de nodige licenties/rechten te beschikken voor het aanbieden van haar producten- en dienstenassortiment.

16. PERSOONSGEGEVENS

16.1 RAJAPACK leeft te allen tijde de geldende wet- en regelgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (inclusief de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘GDPR’)) na, hierna de “Privacywetgeving”.

16.2 Partijen erkennen dat persoonsgegevens door RAJAPACK kunnen worden verwerkt in verband met de levering van de producten en/of diensten en dat in dergelijke gevallen een verwerkersovereenkomst zal worden afgesloten met de verwerker waarop Rajapack mogelijks een beroep doet.

16.3 RAJAPACK zal enkel de persoonsgegevens van haar Klanten opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. RAJAPACK zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze privacy verklaring op onze website.

16.4 RAJAPACK zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Klanten te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag.

16.5 De Klant kan steeds om inzage, verbetering, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen.

17. VERTROUWELIJKHEID

17.1 Alle vertrouwelijke informatie welke door RAJAPACK aan de Klant ter beschikking wordt gesteld voorafgaandelijk aan het afsluiten van de Overeenkomst of tijdens dan wel na de uitvoering hiervan, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en als dusdanig door de Klant behandeld worden. De Klant verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie niet aan derden mee te delen tenzij het informatie betreft die publiek beschikbaar is (geworden) zonder fout noch nalatigheid vanwege de Klant. Hoe dan ook zal de Klant zijn medewerkers en aangestelden slechts op need-to-know basis toegang verlenen tot deze vertrouwelijke informatie.

18. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

18.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen, is de Klant niet gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

19. GESCHILLEN

19.1 Alle mogelijke geschillen tussen RAJAPACK en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van RAJAPACK.