• 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
  • Grote bestellingen? Gratis en snelle offerte
  • 4,3/5
    Tevreden of geld terug
  • 1ste bestelling? Gratis levering vanaf €200 €149
logo raja 0800-224 24 24 Gratis van 8.30 u tot 17.30 u
0,00 € Geen artikel
Bestelling Per referentie

Juridische informatie

Pagina Afdrukken |  Download de PDF-versie

Verkoopvoorwaarden

ALGEMEEN

1 - Voor deze aanbiedingen, die uitsluitend bestemd zijn voor zakelijke gebruikers, gelden onze verkoopvoorwaarden.

2 - Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: "de klant, te weten iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Rajapack BV een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen." Rajapack sluit geen overeenkomsten met consumenten.

3 - De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover voorafgaand medegedeeld en niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onderhavige voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4 - De persoonsgegevens die de wederpartij aan Rajapack verstrekt worden met grote zorgvuldigheid en geautomatiseerd verwerkt overeenkomstig de Nederlandse wetgeving, voor de verwerking van klantgegevens in het kader van een verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsdoelstellingen van Rajapack –zoals voor toezending van eigen mailings of van vennootschappen die behoren tot de Rajagroep -, voor de verwerking van bestellingen en betalingen, ten behoeve van managementinformatie en marktonderzoek alsmede ten behoeve van klantenservice.
De wederpartij beschikt over het recht van toegang en verbetering en kan Rajapack steeds schriftelijk verzoeken geen verdere mailings toe te sturen.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Rajapack BV

Handelend onder de naam Rajapack

Vestigings- en bezoekadres:

Postbus 9415

4801LK Breda


www.rajapack.nl

Telefoonnummer: 0800-224 24 24

E-mail: sales@rajapack.nl of via dit formulier

We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:

Van 8.30 u tot 17.30 u zonder onderbreking, van maandag tot vrijdag

KVK nummer.: 14070820

BESCHRIJVING GOEDEREN EN DIENSTEN

NV Rajapack Benelux is de Europese nr. 1 in verpakkingsmateriaal. Als groothandelaar in verpakkingsmateriaal bieden wij een assortiment van 8 000 producten online aan. Van kartonnen dozen, beschermingsmateriaal, opvulmateriaal, promotionele verpakkingen tot de meest innovatieve verpakkingssystemen.

AANBIEDINGEN

5 - Alle aanbiedingen van Rajapack in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Rajapack streeft er naar afbeeldingen, kleuren en beschrijvingen in catalogi zo veel als mogelijk met de werkelijkheid te laten overeenstemmen, doch kan fouten of lichte afwijkingen niet uitsluiten.

6 - Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Rajapack niet tot acceptatie van een order of opdracht. Niet-acceptatie wordt door Rajapack zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 10 werkdagen na bestelling ter kennis gebracht.

7 - De prijzen vermeld in catalogi of aanbiedingen van Rajapack gelden slechts tot de in de catalogi aangegeven datum en zolang geen nieuwe catalogus is verschenen of tussentijdse verhoging is ingegaan.

8 - Rajapack behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren, dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren of te presteren. De eerste bestelling van een nieuwe klant wordt steeds onder rembours geleverd, mits het dossier geaccepteerd werd.

OVEREENKOMST

9 - Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Rajapack een opdracht schriftelijk of anderszins heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de tegenpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk geprotesteerd heeft.

10 - Eventuele latere aanvullende afspraken of wijzigingen binden Rajapack slechts als deze door Rajapack schriftelijk zijn bevestigd, tenzij zulks redelijkerwijze niet van Rajapack gevergd kan worden.

11 - Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens klacht binnen 5 werkdagen.

12 - Elke overeenkomst wordt door Rajapack aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van Rajapack- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Rajapack is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

13 - Rajapack is bevoegd om indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

PRIJZEN

14 - Tenzij anders vermeld zijn geoffreerde prijzen exclusief BTW en exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen en rechten. Indien vanuit overheidswege nieuwe belastingen over producten of diensten geheven worden, is RAJAPACK steeds gerechtigd om deze over de aangegeven prijzen (na) te heffen met ingang vanaf het ogenblik waarop de betreffende belastingen zijn ingegaan.

15 - Op drukfouten in prijslijsten, brochures en advertenties kan geen beroep worden gedaan tegenover Rajapack.

TRANSPORT & LEVERING

16 - De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Rajapack is verstrekt, door Rajapack als goed koopman bepaald. Het transport geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Rajapack is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.

17 - In geval de bestelling na aanbieding door Rajapack niet door de wederpartij wordt aanvaard of afgenomen, is Rajapack te harer keuze gerechtigd te handelen:
a) alsof de overeenkomst door de wederpartij is geannuleerd.
b) dan wel nakoming der overeenkomst te vorderen en eventueel verdere schade in rekening te brengen.

18 - Als het bestelde in voorraad is en de bestelling ontvangen wordt op een werkdag voor 16:00 uur 's middag wordt binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag geleverd. Bestellingen in het weekend worden op de eerstvolgende dinsdag geleverd. Voor omvangrijke producten of bij bestelling van grote hoeveelheden bedraagt de leveringstermijn 2 werkdagen, indien de bestelling geplaatst wordt voor 12:00 ’s middags. Opgave van de levertijd geschiedt overigens steeds bij benadering en onder voorbehoud, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.

19 - Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij, op de begane grond.

20 - De kosten voor levering bedragen €11,90 per bestelling, ook indien door Rajapack in meerdere keren geleverd wordt. Voor bestelbedragen vanaf 200 € geschiedt levering gratis.

21 - De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering doch in elk geval binnen 5 werkdagen op eventuele manco's en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Rajapack dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

22 - Eventuele manco's en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden terwijl in geval van (transport)schade de verpakking dient te worden bewaard. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

RECHT VAN RETOUR

23 - De wederpartij beschikt over een zichttermijn van 30 dagen. De zichttermijn is uitsluitend bedoeld om na te gaan of het bestelde conform het aangebodene is. Er is geen zichttermijn voor producten die op maat gemaakt zijn of die bedrukt zijn.

24 - Indien de wederpartij de goederen onder gebruikmaking van de zichttermijn wenst terug te sturen, dient dit te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na levering.

25 - De goederen dienen in hun originele verpakking aan Rajapack teruggestuurd te worden en dienen onbeschadigd te zijn. De portokosten van de terugzending worden gedragen door Rajapack.

26 - De wederpartij ontvangt daarna –te zijner keuze- een tegoedbon, een omruiling of terugbetaling.

GARANTIE & KLACHTEN

27 - Rajapack sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet uit schuld of grove nalatigheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Rajapack zal in elk geval het totale bedrag van de betreffende order of opdracht nooit te boven gaan.

28 - Rajapack neemt eventuele klachten inzake geleverde goederen slechts in behandeling indien zij haar rechtstreeks binnen 1 week na levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

29 - Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen.

30 - Indien de klacht gegrond wordt bevonden is Rajapack uitsluitend te harer keuze verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren of de rekening van de wederpartij te crediteren ten belope van het niet gepresteerde gedeelte, zonder dat de wederpartij meer rechten kan laten gelden.

31 - Slechts indien en voor zover de klacht schriftelijk door Rajapack gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van het betwiste gedeelte op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

32 - In geval van gebruiksadviezen garandeert Rajapack dat haar adviezen opgesteld zijn conform de toepasselijke regelgeving ter zake en conform recente inzichten. Verdergaande garanties worden uitgesloten. Voor wat betreft adviezen van Rajapack in verband met het gebruik en eventueel rendement van het gebruik geldt dat deze steeds zijn opgesteld op grond van de door wederpartij verstrekte gegevens en dat Rajapack slechts garandeert dat deze adviezen vakkundig zijn opgesteld doch zonder garantie betreffende het resultaat.

AANSPRAKELIJKHEID

33 - Tenzij wij in de aanbieding anders aangeven, gelden voor de geleverde goederen de door de producenten of invoerders verleende garanties. Wij geven geen garanties op verbruiksartikelen.

34 - Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Rajapack niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder doch niet beperkt tot bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden, winstderving of gevolgschade.

35 - In ieder geval is Rajapack niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waar voor de wederpartij het heeft aangeschaft.

36 - Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen of diensten door of namens de wederpartij is Rajapack gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding ongeacht hoe de schade is ontstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN & EIGENDOMSVOORBEHOUD

37 - Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting middels storting of overmaking op een door Rajapack aangewezen bank of gironummer binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank of giroafschriften van Rajapack aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

38 - Indien betaling niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van 50 Euro.

39 - Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van 500 Euro.

40 - Zolang door of namens de wederpartij geen volledige betaling van het verschuldigde heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van Rajapack.

41 - Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Rajapack gemaakte invorderings-kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

42 - In geval de wederpartij:
a) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance of uitstel van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c) enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, heeft de andere partij door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Rajapack verrichtte leveringen terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

OVERMACHT

43 - Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

44 - Indien naar het oordeel van Rajapack de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Rajapack het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

45 - Is naar het oordeel van Rajapack de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

46 - Rajapack is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

47 - De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

RECHTSCLAUSULES

48 - Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

49 - De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopover-eenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

50 - Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied Rajapack gevestigd is.
Rajapack richt zich enkel tot bedrijven.
BTW : 8100.82.214.B01-KVK WEST-BRABANT 14070820Pagina Afdrukken |  Download de PDF-versie